National Development and Reform Commission (NDRC) People's Republic of China

Leadership of the NDRC

 

Chairman:  He Lifeng  
     
Members of Leadership of NDRC: Mu Hong (Minister level)
  Nuer·Baikeli (Minister level)
  Zhang Yong (Minister level)
  Ning Jizhe (Minister level)
  Lian Weiliang  
  Lin Nianxiu  
  Hu Zucai  
Senior Supervisory Commissioner: Mu Hongyu (Vice Minister level)
Members of Leadership of NDRC: Zhang Wufeng  
Secretary General: Li Pumin  
Deputy Secretary Generals: Fan Hengshan  
  Zhou Xiaofei  
  Su Wei  
  Shi Zihai