National Development and Reform Commission (NDRC) People's Republic of China

Leadership of the NDRC
Chairman:  He Lifeng  
     
Members of Leadership of NDRC: Mu Hong (Minister level)
  Zhang Yong (Minister level)
  Ning Jizhe (Minister level)
  Lian Weiliang  
  Lin Nianxiu  
  Hu Zucai  
Members of Leadership of NDRC: Zhang Wei  
  Zhang Wufeng  
  Zhang Jianhua  
  Luo Wen  
Secretary General: Cong Liang  
Deputy Secretary Generals: Zhou Xiaofei  
  Su Wei  
  Ren Zhiwu
  Cheng Xiaobo
  Zhao Chenxin