National Development and Reform Commission (NDRC) People's Republic of China

Leadership of the NDRC

  

Chairman:  Xu Shaoshi  
     
Members of Leadership of NDRC: Liu He (Minister level)
  He Lifeng

(Minister level)

  Nuer·Baikeli

(Minister level)

  Zhang Yong (Minister level)
  Ning Jizhe (Minister level)
  Mu Hong (Minister level)
  Lian Weiliang  
  Lin Nianxiu  
  Hu Zucai  
  Wang Xiaotao  
Senior Supervisory Commissioner: Mu hongyu (Vice Minister level)
Members of Leadership of NDRC: Sun Lin  
Secretary General: Li Pumin  
Deputy Secretary Generals: Fan Hengshan  
  Ma Xin  
  Cheng jianlin  
  Xu kunlin